ยินดีต้อนรับ

About

โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรมเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยมีภารกิจหลัก

“ด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ แบบองค์รวม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม”

โดยรับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนในเขต อำเภอวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และมีสถานีอนามัยเครือข่ายในการบริการสุขภาพ จำนวน 7 แห่ง รวมทั้งเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงได้แก่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดาวน์โหลด

ผู้บริหาร

About

นายเอกภพ สะเดา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม

ระบบข้อมูลสารสนเทศ

ความรู้ทั่วไป

ประกาศ/นโยบายต่าง ๆ

ภาพกิจกรรม

...

กีฬาสาธารณสุข สระบุรี วังม่วงเกมส์ 57

...

อบรมพฤติกรรมบริการ จนท. ร.พ. วังม่วงสัทธรรม

...

ทำบุญทอดผ้าป่า รพ. 18 กค 57

...

รับเงินจากบ.บริหารสินทรัพย์ 15 ก.ค.57